Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Atlanten VGS > Elev ved Atlanten > Elevtjenesten

Elevtjenesten

Elevtjenesten

Elevtjenesten på Atlanten videregående skole er til for elevene. Har du utfordringer du trenger hjelp med, eller er usikker på fagvalg eller utdanning/framtidig yrke? Da må du kontakte oss i elevtjenesten. Som navnet sier, - vi er her for å gi elevene tjenester og sørvis i skolehverdagen.

Ikke nøl med å ta kontakt, - er du usikker, så ta gjerne kontakt gjennom kontaktlærer eller faglærer!

Alle i elevtjenesten har taushetsplikt!

Hvem er vi?

Avdelingsleder

Avdelingsleder Rune Nordhaug har det overordnede ansvaret for elevtjenesten. På Atlanten videregående skole består elevtjenesten av rådgiverne, sosiallærer, PPT, Helsesøster og Oppfølgingstjenesten. I tillegg har skolen et ressursteam som består av avdelingsleder, rådgivere, sosiallærer og PPT. Ressursteamet ledes av avdelingsleder. Skolen samarbeider også med psykisk helsevern for barn og unge (BUP). Avdelingsleder har koordineringsansvar for de ulike systemene i elevtjenesten, - Helse Møre og Romsdal (BUP), Kristiansund kommune (Skolehelsetjenesten), PPT for ytre Nordmøre (interkommunalt kontor) og Atlanten videregående skole.

Rådgiverne

Barbro Valde Lystad og Elisabeth Dahl Hansen er rådgivere på Atlanten videregående skole. Barbro har ansvaret for den sosialpedagogiske rådgivningen, mens Elisabeth har ansvar for utdanning- og yrkesrådgivning. Som tittelen sier har disse to ansvar for å gi elevene råd og veiledning. Sosialpedagogisk rådgiver hjelper for eksempel elever med rett til spesialundervisning og elever som har utfordringer med psykisk helse. Hun kan være en god samtalepartner og veileder, og kan hjelpe eleven videre inn i hjelpeapparatet. Sosialpedagogisk rådgiver har også som arbeidsområde veiledning og informasjon om psykisk helse, VIP, som er et prosjekt som gjennomføres hvert år i VG1.

Utdanning- og yrkesveiledning er et viktig område for skolen. Særlig viktig er det i forbindelse med overgangen mellom ungdomsskolen og videregående, fra VG1 til VG2 på studiespesialiserende og ved overgangen fra videregående skole til høgskole og universitet. Rådgiver arbeider både med veiledning til enkeltelever og klasser/grupper. Hun skal også sørge for at elevene får god informasjon fra eksterne aktører som NAV og høgskole- og universitetssystemet. 

Sosiallærer

Ola Bø Nyland er sosiallærer på Atlanten videregående skole. Han har overordnet ansvar for å følge opp de flerspråklige elevene, utvekslingselever og elevrettede tiltak i regi av Elevrådet. Han vil også bistå rådgiver i utdanning – og yrkesveiledningen på alle trinn.

PPT

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste for ytre Nordmøre er en interkommunal tjeneste som omfatter Averøy, Aure, Kristiansund og Smøla. PP-tjenesten samarbeider med elever, foreldre, skoler, opplæringsbedrifter og andre kommunale hjelpetjenester for å sikre at barn, ungdom og voksne får et helhetlig opplæringstilbud. For kunne gjøre en best mulig utredning og vurdering av ungdoms behov, er PPT avhengig av et nært samarbeid med både den det gjelder og foresatte. PPT har taushetsplikt hva angår personlige opplysninger.

PP-tjenesten er kommunenes sakkyndige instans når det gjelder spesialpedagogiske tiltak. PPT kan gi råd og veiledning både til foreldre og skole om hva som kan være nyttige tiltak etter opplæringsloven. PPT kan også gi råd om at det iverksettes spesialundervisning. Selve vedtaket om at dette blir igangsatt og hvilket omfang det blir, blir gjort av rektor på skolen eller andre som er gitt vedtaksmyndighet i denne type saker. Dette vedtaket blir fattet på bakgrunn av PPTs sakkyndige vurdering og tilråding.

På Atlanten videregående skole er PPT representert av Oddbjørg Eikrem. I tillegg til de tjenestene som er nevnt over, kan hun også være en god samtalepartner og kan være en god veiviser videre i systemet.

Helsesykepleier/skolehelsetjenesten 

Helsesykepleieren vår heter Elisabeth Nylander og har kontor i 2. etasje ved rådgiverkontoret.

Kontortid skoleåret 2019-2020: Mandager og tirsdager 08:30-15:00.

Målsettingen med skolehelsetjenesten i den videregående skole er å tilby en tjeneste som skal bidra til bedre helse for ungdom i en viktig fase i livet. Skolehelsetjeneten er et lavterskeltilbud, dvs at det ikke skal være vanskelig å ta kontakt med helsesøster.

For at du som er elev skal få den hjelpen du trenger og har krav på, samarbeider helsesøster med skolen og andre instanser. Det skjer selvfølgelig i samråd med deg. Helsesøster henviser til annen hjelpeinstans hvis det er nødvendig og ønskelig.

 Du kan snakke med helsøster om:
  • seksualitet
  • prevensjon
  • seksuelt overførbare sykdommer
  • graviditet
  • abort
  • spiseproblemer
  • rusproblemer
  • vanskelig livssituasjon; ensomhet, depresjon, forhold til familie, skole, venner, kjæreste osv.
  • andre ting du måtte ha behov for å snakke om.

Helsesøster har taushetsplikt

 

Oppfølgingstjenesten

Elever som ikke finner seg til rette på skolen av en eller annen grunn kan ha behov for hjelp av oppfølgingstjenesten. Oppfølgingstjenesten (OT) koples inn når skolen åpenbart ikke er rett sted for eleven. Kjennetegn på det kan være høyt fravær, lave/negative karakterer eller manglende karakterer. OT kan være en arena for kontakt med arbeidslivet eller med det apparatet NAV har til rådighet.

 

Ansvarsområder

Som punktene over viser har skolen/samfunnet et bredt spekter av virkemidler i forhold til elevers utfordringer. For eleven er det viktig å velge riktig kanal i utgangspunktet. For helsespørsmål går man til helsesøster. Hun kan vise vei inn til det offentlige helsevesenet, - både kommunalt og statlig.

For utfordringer som gjelder skole går eleven først til kontaktlærer, så til rådgiver. Rådgiver kan henvise videre til PPT, som er skolens eget hjelpeorgan. PPT kan vise vei videre til hjelpeapparat som er relevant.

  • Øverste leder for hele elevtjenesten er avdelingsleder. Han koordinerer tjenesten og har oversikt over alle elever med større eller mindre hjelpebehov.

 


Vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse

Det blir ikke tilbud om flere runder med vaksinering på Atlanten videregående skole dette skoleåret. De som ikke fikk vaksinert seg på skolen kan ta vaksinen på helsestasjonen for ungdom som er åpen onsdager klokken 13-17. Pris for vaksinen for ungdom er kroner 400,-   

Les meir

Kontaktpersonar

Rune Nordhaug
Avdelingsleder Elevtjenesten og Norsk
+4771283855 / Mob. 41041942
Send e-post
Barbro Valde Lystad Barbro Valde Lystad
Lærer
+4771283808 /
Mob. 41683084
Send e-post
Elisabeth Dahl Hansen
Lærer
+4771283870 /
Mob. 481 02 378
Send e-post
Ola Bø Nyland
Lærer
+4771283803 /
Mob. 942 88 872
Send e-post

Dokument